Právne poučenie

 

 

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len “autorský zákon"). Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je spoločnosť KPKM s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom a inými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nespôsobilým používaním internetovej stránky.

V Bratislave dňa 24. januára 2019