Všeobecné obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľom webového sídla umiestneného pod doménou kvalitnajazdenka.sk je:

obchodné meno: KPKM s.r.o.
sídlo: Koprivnícka 3401/9D, 841 02 Bratislava
IČO: 52 062 929
DIČ: 2120883831
Registrovaný: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.133003/B
Adresa elektronickej pošty: info@kvalitnajazdenka.sk
Tel. číslo: 0904 748 784, 0903 752 008

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

Čl. I
Definície pojmov

Prevádzkovateľ : osoba špecifikovaná v záhlaví týchto VOP

Služby Prevádzkovateľa: Informatívne neinvazívne preverovanie technického stavu vozidiel, informatívne preverenie právneho statusu/ vád vozidiel, sprostredkovanie financovania kúpy motorového vozidla, sprostredkovanie poistenia po kúpe motorového vozidla, výkup a predaj motorových vozidiel, dovoz motorových vozidiel.

Používateľ/ Klient:
fyzická alebo právnická osoba využívajúca kvalitnajazdenka.sk na vyhľadávanie ponúkaných motorových vozidiel, vyhľadávanie informácii o preverení a poistení vozidiel či financovaní kúpy vozidla.

 

Čl. II.
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú proces a podmienky preverovania stavu motorových vozidiel, sprostredkovanie financovania kúpy motorového vozidla, sprostredkovanie poistenia po kúpe motorového vozidla, výkup a predaj motorových vozidiel, dovoz motorových vozidiel na kľúč, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, právo na odstúpenie od zmluvy, na stránke kvalitnajazdenka.sk.
 2. Príslušným orgánom kontroly poskytovania Služieb na Portáli a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (ďalej len „SOI“).

 

 

Čl. III.
Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli a na služby poskytované Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely vypracovania kúpnych, poistných či iných zmlúv a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@kvalitnajazdenka.sk. (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy. Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje na účely priameho marketingu týmto príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, súd, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona.
 3. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím osobám – partnerským subjektom Prevádzkovateľa, ako poisťovne, leasingové spoločnosti. Partnerské subjekty sú Prevádzkovateľom vyberané s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení. Osobné údaje môžu byť poskytnuté i partnerským subjektom mimo územia Slovenskej republiky, najmä do členských štátov EÚ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa, alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, alebo tretích osôb.
 5. Údaje o Používateľoch použije Prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu.

 

 

Čl. IV
Poradenská činnosť pri kúpe ojazdeného motorového vozidla, uzatvorenie zmluvy

 1. Poradenská činnosť pri kúpe ojazdeného motorového vozidla je platenou službou, ktorú si objednáva vlastník motorového vozidla, prípadne záujemca o kúpu motorového vozidla. Vyplnenie a odoslanie objednávky ( formulár Objednávka na preverenie vozidla) z webovej stránky Prevádzkovateľa ( kvalitnajazdenka.sk ) je pre používateľa ( Klienta) záväzné.

 1. Zmluva medzi Používateľom a Prevádzkovateľom, predmetom ktorej je poskytnutie služby od Prevádzkovateľa Používateľovi, a to poradenská činnosť pri kúpe ojazdeného motorového vozidla k zvolenému motorovému vozidlu, sa uzatvára podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 1. Proces predzmluvných vzťahov a uzatvárania zmluvy iniciuje Klient, ktorý z ponuky služieb preverenia vozidiel uvedených na internetovej stránke Prevádzkovateľa špecifikuje (vyberie) ním žiadanú
  službu, poskytne Prevádzkovateľovi príslušné údaje potrebné pre plnenie zmluvy a zašle
  Prevádzkovateľovi objednávku, ktorá sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služby,
  a to prostredníctvom internetovej stránky Prevádzkovateľa alebo
  e-mailom na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. K uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí služby, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytne Používateľovi objednanú službu, dochádza na základe návrhu na uzavretie zmluvy – objednávky Používateľa a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.

 1. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Používateľa adresovaná Prevádzkovateľovi. Objednávku možno uskutočniť priamo prostredníctvom Internetovej stránky Prevádzkovateľa alebo e-mailovou správou na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, v ktorej Používateľ špecifikuje všetky Prevádzkovateľom žiadané údaje potrebné pre plnenie zmluvy a špecifikuje ním žiadanú službu. Prevádzkovateľ preferuje a odporúča odoslanie objednávky prostredníctvom
  Internetovej stránky, ktorá predstavuje jednoduchý spôsob realizácie objednávky s prehľadnými pokynmi a detailnými informáciami k službe a plneniu zmluvy.
  O úspešnom odoslaní návrhu na uzavretie zmluvy – objednávky informuje Prevádzkovateľ potvrdením o odoslaní objednávky.

 1. Návrh na uzavretie zmluvy - objednávka obsahuje nepodmienené vyjadrenie súhlasu
  Používateľa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, na základe čoho Používateľ súčasne vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 1. Návrh na uzavretie zmluvy – objednávka Používateľa zaniká:
  a) odmietnutím návrhu na uzavretie zmluvy – objednávky Používateľa zo strany Prevádzkovateľa
  b) uplynutím tridsať dňovej lehoty na odoslanie potvrdenia návrhu na uzavretie zmluvy Prevádzkovateľom.

 1. Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Používateľom je uzatvorená záväzným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy – objednávky Používateľa Prevádzkovateľom ( potvrdením o prijatí objednávky). Záväzným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy - objednávky Používateľa Prevádzkovateľom je e-mailové potvrdenie Prevádzkovateľa odoslané Používateľovi ( klientovi) o prijatí návrhu na uzavretie zmluvy – objednávky po obdržaní návrhu na uzavretie zmluvy - objednávky Klienta a po overení dostupnosti služby adresovanom Klientovi prostredníctvom e-mailovej správy, v ktorom Prevádzkovateľ potvrdzuje, že návrh na uzavretie zmluvy - objednávku Klienta prijíma.

 1. Záväzné prijatie návrhu na uzavretie zmluvy – objednávky Klienta obsahuje údaje o názve a špecifikácii služby, ktorej poskytnutie je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene služby a doplnkovej služby, údaje o vozidle, údaje klienta.

 1. Používateľ nemá nárok na uzavretie zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy – objednávku Používateľa aj bez jasného uvedenia dôvodu.

 

Identifikácia služby

 

 1. Prevádzkovateľ po úhrade dohodnutej ceny a pristavenia motorového vozidla na vopred dohodnuté miesto vykonania obhliadky vozidla poďla rozsahu objednanej a v plnej výške uhradenej služby, vykoná v dohodnutej lehote komplexné preverenie vozidla pozostávajúce z informatívneho neinvazívneho preverenia technického stavu vozidla, preverenia právnych vád vozidla, elektronickej diagnostiky systémov vozidla, overenia poistných udalostí, overenia servisnej histórie vozidla a preverenia počtu najazdených kilometrov preverovaného/ predmetného vozidla.

 1. Služba poradenstva a preverenia v súvislosti s kúpou jazdeného motorového vozidla ku Klientom zvolenému, motorovému vozidlu bude Klientovi poskytnutá podľa presnej špecifikácie uvedenej v návrhu na
  uzavretie zmluvy – objednávke Klienta, pričom ide o odborné informatívne poradenstvo spojené s obmedzenou neinvazívnou kontrolou stavu motorového vozidla zvoleného Klientom, o ktorého kúpu má Klient záujem. Prevádzkovateľ garantuje výsledky preverenia k aktuálnemu momentu (dňu a hodine) vykonania preverenia vozidla. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za akékoľvek prípadné zmeny technického stavu, právneho stavu vozidla po vykonanom preverení vozidla zo strany Prevádzkovateľa.

 1. Jednotlivé úkony a obsah poradenstva sú súčasťou popisu a špecifikácie služby Prevádzkovateľa uvedenými na Internetovej stránke Prevádzkovateľa, alebo súčasťou ponuky služby zaslanej Poskytovateľom Klientovi e-mailom. Rozpis jednotlivých úkonov a obsah poradenstva potvrdzuje Klient v návrhu na uzavretie zmluvy – objednávke Klienta. V prípade, ak by sa ani po 30 dňoch nepodarilo Prevádzkovateľovi fyzickú obhliadku motorového vozidla vykonať z dôvodu nespolupráce tretej strany (napr. predavájuci, používateľ/ objednávateľ, autobazár a pod.) uhradená cena za objednanú službu ostáva prevádzkovateľovi bez nároku na vrátenie. Výsledkom služby je Osvedčenie o preverení vozidla, ktoré vydáva Prevádzkovateľ. Každé jednotlivo vydané osvedčenie je originálne a vydané len na základe objednávky Klienta a identifikačných parametrov preverovaného vozidla. Výsledné osvedčenie odovzdá Prevádzkovateľ Klientovi osobne, alebo ho zašle prostredníctvom emailu na kontaktnú adresu uvedenú klientom.
  Osvedčenie o preverení vozidla a poradenstvo poskytnuté Prevádzkovateľom, má informatívny charakter, a je platné iba k momentu (dňu a hodine) preverenia motorového vozidla.

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky informácie z dokladového preverenia získava z autorizovaných databáz. Za pravdivosť informácií z uvedených databáz nezodpovedá Prevádzkovateľ, ale spoločnosti alebo prevádzkovatelia týchto databáz.

 1. Prevádzkovateľ vykonáva elektronickú diagnostiku motorových vozidiel len s originálnym a oficiálnym produktom (vrátane hardvérového aj softvérového vybavenia) s platnou licenciou vydanou výrobcom diagnostického zariadenia.

 

Platobné podmienky

 1. Cena služby preverenie je zmluvná, pričom ju uvádza Prevádzkovateľ na svojej Internetovej stránke, alebo ju uvádza Prevádzkovateľ v ponuke zaslanej Klientovi e-mailom ak Prevádzkovateľ pred uzatvorením zmluvy s Klientom prostredníctvom e-mailu poslal Klientovi ponuku služby. Cenu služby potvrdzuje Klient v návrhu na uzavretie zmluvy –objednávke Klienta.

 1. Cena za jednotlivé služby je konečná a pozostáva zo služieb uvedených v špecifikácii služby na Internetovej stránke Prevádzkovateľa, alebo v ponuke zaslanej Prevádzkovateľom Klientovi e-mailom. Ceny služieb uvedených v špecifikácii služieb potvrdzuje Klient v návrhu na uzavretie zmluvy objednávke Klienta. Prevádzkovateľ je daňovým subjektom registrovaným pred daň z pridanej hodnoty ( DPH). Ceny služieb za preverenie sú uvedené s DPH.

 1. Klient sa po odoslaní objednávky zaväzuje uhradiť zálohu vo výške 100% ceny služby, a to jedným z nasledovných spôsobov:
  - vkladom na účet Prevádzkovateľa
  - bezhotovostným bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa
  A to najneskôr do 4 pracovných dní od odoslania záväznej objednávky zo strany Klienta.

 1. Záväzok Klienta uhradiť zálohu na cenu služby je splnený dňom pripísania sumy zodpovedajúcej cene služby na účet Prevádzkovateľa.

 1. Prevádzkovateľ začne s poskytovaním služby preverenia bezodkladne po pripísaní a prijatí sumy zodpovedajúcej cene služby na účet určený Prevádzkovateľom, o čom sa zaväzuje informovať Klienta.

 1. Po uhradení služby Prevádzkovateľ poskytne Klientovi riadny daňový doklad ( Faktúru).

 1. Prevádzkovateľovi za dojednanie zľavy z ceny vozidla patrí odmena a to vo výške 50% v prospech Prevádzkovateľa. Dojednaním zľavy sa rozumie rozdiel medzi pôvodnou cenou vozidla a cenou, za ktorú vozidlo objednávateľ/ Klient vozidlo nadobúda pri jeho kúpe. Odmena podľa bodu je splatná ihneď po jej dojednaní, a to peňažným vkladom na účet Dodávateľa ( VS: č. faktúry), prípadne vykonaním okamžitého bezhotovostného prevodného príkazu na účet Prevádzkovateľa. ( VS: č. faktúry). V odmene sú zahrnuté aj náklady Prevádzkovateľa spojené s plnením predmetu zmluvy.

 1. V prípade ak Klient uhradí Prevádzkovateľovi cenu za službu a nastane zánik návrhu na uzavretie zmluvy t.j. ak je odmietnutá objednávka Klienta zo strany Prevádzkovateľa alebo objednávka nebude riadne a včas potvrdená, Prevádzkovateľ sa zaväzuje Klientovi uhradenú cenu v plnom rozsahu vrátiť, a to bezodkladne, najneskôr do siedmich (30) dní odo dňa doručenia výzvy od Klienta.

Lehota poskytnutých služieb

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje službu poskytnúť v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa pripísania a identifikovania sumy zodpovedajúcej cene služby na účet Prevádzkovateľa.

 1. Klient je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi pri poskytovaní služby plnú súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu poskytnutiu služby. V rámci uvedenej súčinnosti Klienta je Klient povinný zabezpečiť súčinnosť majiteľa motorového vozidla, ku ktorému sa služba poskytuje, a za ktorého zodpovedá.

 1. Lehota na poskytnutie služieb preverenia, sa predlžuje aj o dobu trvania udalostí vyššej moci. Za udalosti vyššej moci sa považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle Prevádzkovateľa, bez jeho zavinenia, sú nepredvídateľné, prípadne predvídateľné ale neovplyvniteľné Prevádzkovateľom, najmä nie však výlučne prírodné katastrofy, štrajk, mobilizácia, vojna, a iné.

 

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Klienta

 1. Prevádzkovateľ je povinný poskytovať poradenstvo a konzultácie v súlade so záujmami Klienta, chrániť jeho práva a záujmy, postupovať v medziach platných právnych predpisov.

 1. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť Klientovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy.

 1. Prevádzkovateľ je povinný zaznamenať výsledky poskytnutých služieb a kontrol a informovať o nich vhodným spôsobom Klienta (Osvedčenie o preverení vozidla) . Prevádzkovateľ je povinný odovzdať Klientovi doklady a dokumenty získané v súvislosti s preverením vozidla.

 1. Klient sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi plnú súčinnosť potrebnú pre plnenie predmetu tejto zmluvy.

 1. Klient je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky doklady potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy a činností s tým súvisiacich.

 1. Klient je povinný Prevádzkovateľovi riadne a včas uhradiť celú dohodnutú sumu za objednanú službu.

 1. Klient súhlasí a splnomocňuje Prevádzkovateľa , aby ho zastupoval pri rokovaní a dojednávaní zľavy za vozidlo. V prípade účinného uplatnenia zľavy na vozidlo, Objednávateľ plne súhlasí s vyplatením odmeny podľa čl. IV Platobné podmienky bod 7.

 

Odstúpenie od zmluvy

 1. Klient je oprávnený od zmluvy (návrhu na uzavretie zmluvy – objednávky Klienta) odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa jej uzavretia. Klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa služba začala plniť s jeho výslovným súhlasom a po uhradení ceny za službu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Klient môže odstúpenie od zmluvy uplatniť prostredníctvom formulára ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Prevádzkovateľa.

 1. Klient je oprávnený od zmluvy (návrhu na uzavretie zmluvy – objednávky Klienta) odstúpiť: v prípade zmeny zmluvných podmienok, ak Prevádzkovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje služby podľa zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami. Prevádzkovateľ je oprávnený od zmluvy (návrhu na prijatie uzavretie zmluvy – objednávky Klienta)
  odstúpiť, ak: sa identifikačné údaje uvedené Klientom preukážu ako nepravdivé. Za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Klient opomenie oznámiť zmenu údajov Prevádzkovateľovi, Klient neposkytuje súčinnosť k riadnemu poskytnutiu služby, a to po dobu dlhšiu ako tri (3) dni odo dňa odoslania výzvy Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Klienta; Klient neuhradí cenu služby do štyroch (4) dní odo dňa záväzného prijatia návrhu na. uzavretie zmluvy – objednávky Klienta.

 1. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom odoslania písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany.

 1. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

 1. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť klientovi - plnenie, ktoré je predmetom odstúpenia od zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia a to takým spôsobom úhrady, aký použil Klient na vykonanie úhrady ak sa s ním nedohodol na inom spôsobe vrátenia plnenia.

 

Čl. V
Financovanie a poistenie motorových vozidiel

 1. Službu financovania a poistenia motorových vozidiel Prevádzkovateľ sprostredkuje prostredníctvom svojich obchodných partnerov výlučne na základe ich obchodných Všeobených obchodných podmienok.

 1. Prevádzkovateľ prostredníctvom svojho finančného agenta odporučí klientovi najideálnejšie riešenie financovania a poistenia, s prihliadnutím na možnosti klienta a stav vybraného motorového vozidla.

 

Čl. VI.
Výkup motorových vozidiel

 1. Predávajúci prehlasuje a ručí kupujúcemu, že:

a) motorové vozidlo nemá žiadne právne vady, teda najmä nie je zaťažené záložným právom, nájomným alebo iným užívacím právom, alebo akýmkoľvek iným právom tretích osôb. Predávajúci ďalej prehlasuje, že proti nemu nie je vedené žiadne súdne alebo správne konanie, z ktorého by hrozilo zabezpečenie jeho majetku, ani výkon rozhodnutia, alebo exekučné konanie, že motorové vozidlo (resp. hnuteľný majetok predávajúceho) nie je v čase prevodu vlastníckeho práva postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekučným záložným právom a nie je uvedený na súpise hnuteľných vecí vydaným exekútorom. Predávajúci ďalej prehlasuje, že na jeho majetok nebol podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a ani nie je v úpadku podľa príslušných právnych predpisov.

b) motorové vozidlo nebolo poškodené pri povodni- t.j. najmä motorové vozidlo nestálo dlhšiu dobu v zatopenom území, nebolo pod vodou, interiér nebol zanesený blatom a nánosmi z povodní

c) stav počítadla prejdenej vzdialenosti motorové vozidla, tak ako je uvedený v kúpnej zmluve, zodpovedá skutočnému stavu najazdených kilometrov, je presný a pravdivý a predávajúci vyhlasuje že na vozidle nebola vykonaná neoprávnená manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti;

d) bol kupujúcim pred uzavretím kúpnej zmluvy informovaný o všetkých poplatkoch, ktoré v súvislosti s predajom motorové vozidla platí kupujúcemu a o ich aktuálnej výške a výslovne s nimi súhlasí.

 

 1. V prípade ak motorové vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov predávajúci prehlasuje, že informoval svojho/svoju manžela/manželku o zamýšľanom predaji vozidla, podľa kúpnej zmluvy a že tento s tým výslovne súhlasí.

 1. Predávajúci bol riadne poučený a upozornený na právne dôsledky nepravdivosti vyššie uvedených prehlásení ako aj na možnosť naplnenia skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa príslušných ustanovení trestného zákona.

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal automobil v čase prechodu nebezpečenstva škody na automobile s výnimkou vád, o ktorých kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel a ktoré boli spísané oboma stranami v kúpnej zmluve, prípadne v preberacom protokole.

 1. Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia motorového vozidla, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia.

 1. Nárok zo zodpovednosti za vady na motorovom vozidle a nárok na náhradu škody sa uplatňuje podľa Občianskeho zákonníka.

 1. Kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu od predávajúceho vo plnej výške kúpnej ceny v prípade, ak kupujúci, alebo ďalší vlastník bude nútený vydať motorové vozidlo orgánom činným v trestnom, exekučnom, vykonávacom konaní alebo v reštrukturalizácii príp. priamo pôvodnému vlastníkovi motorového vozidla alebo bude vozidlo odobrané orgánom činným v trestnom, exekučnom, vykonávacom konaní alebo v reštrukturalizácii, alebo konkurze.

 1. V prípade, že kedykoľvek, teda i po predaji automobilu kupujúcemu, vyjdú najavo skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s prehláseniami predávajúceho uvedenými v čl. VI. ods. 1 písm a) – c) VOP, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 5.800,- € (slovom päťtisícosemsto eur). Zmluvné strany považujú nárok kupujúceho na zmluvnú pokutu za nesporný a jeho výšku za primeranú a oprávnenú.

 1. Zmluvné pokuty uvedené vyššie sú splatné do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zaslanej zo strany kupujúceho predávajúcemu. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa táto zmluvná pokuta vzťahuje.

 

Čl. VII
Predaj motorových vozidiel

 1. Podmienky predaja motorových vozidiel budú zadefinované s každým kupujúcim samostatne v kúpno-predajnej zmluve.

 

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením nových VOP na webovom sídle umiestnenom pod doménou kvalitnajazdenka.sk.

 1. Na vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom/ Klientom a ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 1. Na vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom/ Klientom, ktorým je právnickou osobou, a ktoré nie sú neupravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 1. Používateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.1.2019.