Zásady ochrany osobných údajov

 

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našich internetových stránkach.

 

1. Informácia o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom je spoločnosť KPKM s.r.o., so sídlom: Koprivnícka 3401/9D, 841 02 Bratislava – Dúbravka, IČO: 52 062 929, DIČ: 2120883831, zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro,, vložka č. 133003/B.
Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov našich klientov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím, kontaktujte p. Mateja Kolářika, ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej spoločnosti a to prostredníctvom emailu na info@kvalitnajazdenka.sk alebo písomne na adresu: Koprivnícka 3401/9D, 841 02 Bratislava – Dúbravka.

 

2. Základné pojmy

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Dotknutá osoba – Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Klient – Osoba, s ktorou má Prevádzkovateľ v rámci výkonu svojej činnosti uzatvorený obchod. Klientom je tiež osoba, s ktorou Prevádzkovateľ rokoval o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť klientom Prevádzkovateľa, a tiež zástupca klienta, ktorý v mene klienta uzatvoril obchod alebo o jeho uzatvorení rokoval.

Spracúvanie – Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Marketingový informačný systém – Usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom na účel: informovanie o produktoch, inováciách a službách poskytovaných prevádzkovateľom a v súvislosti so získavaním výhod zo strany Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ – Každý, kto sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Na účely tohto dokumentu sa Prevádzkovateľom myslí KPKM s.r.o..

Sprostredkovateľ – Každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia v súlade s článkom 28 GDPR.

 

3. Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť.

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely vypracovania zmlúv, poskytovania finančných a s tým súvisiacich služieb, je poskytnutie príslušných údajov z vašej strany zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné obchod uskutočniť. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neuskutočnenie obchodu.

V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase Klienta, ako napríklad v prípade spracúvania v rámci Marketingového informačného systému, je poskytnutie údajov zo strany Klienta dobrovoľné. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Prevádzkovateľ vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva, tak, aby vám mohla poskytnúť cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk.

V prípade, ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, Prevádzkovateľ vám nebude môcť v tomto konkrétnom prípade zasielať žiadne marketingové informácie ani ponuky.

 

4. Kategórie osobných údajov, ktoré môže Prevádzkovateľ spracúvať:

V rámci činnosti Prevádzkovateľa dochádza k spracúvaniu rôznych kategórií osobných údajov, ktoré sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov sú:

 

V prípade Klientskeho informačného systému:

 • identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, fotografi a z dokladu totožnosti, číslo klienta, číslo produktu),
 • kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo),
 • údaje o používaných produktoch a službách (napríklad údaje o využívaných produktoch a službách, údaje súvisiace s vybavovaním vašich podnetov),
 • socio-demografické údaje (napríklad vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, počet osôb v domácnosti, informácie o príjme, druh pracovného pomeru,
 • ekonomické údaje (napríklad údaje o vlastníctve hnuteľných a nehnuteľných vecí, údaje o celkových príjmoch či pravidelných nákladoch domácnosti, údaje o type bývania),
 • transakčné údaje (napríklad údaje o uskutočnených transakciách, údaje o príjemcoch a odosielateľoch, údaje o použití platobného prostriedku),
 • kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti (vrátane fotografie z príslušného dokladu),
 • údaje súvisiace s používaním našich webových stránok (napríklad cookies),
 • iné relevantné údaje

 

V prípade Marketingového informačného systému:

 • údaje súvisiace s používaním web stránok a aplikácií (napríklad cookies),
 • údaje vyplývajúce z aktivity na sociálnych sieťach

 

Vyššie uvedený výpočet kategórií osobných údajov predstavuje úplný a komplexný výpočet všetkých kategórií osobných údajov, ktoré prichádzajú do úvahy v rámci konkrétneho účelu spracúvaní pri poskytovaní úplného rozsahu služieb zmluvného vzťahu. Individuálny výpočet kategórií osobných údajov pre jednotlivého klienta bude preto len podmnožinou uvedeného výpočtu.

 

5. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. Prevádzkovateľ si vás dovoľuje ubezpečiť, že vaše osobné údaje nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania.
V rámci činnosti Prevádzkovateľa môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov na nasledujúce účely spracúvania:

 

5.1 Poskytovanie služieb spojené s prevodom vlastníctva k motorovému vozidlu, jeho preverením, finančných a s tým súvisiacich služieb, identifikácia klientov a identifikácia zmluvných partnerov Prevádzkovateľa

Uvedený účel zahŕňa najmä:

 • identifikáciu Klientov,
 • uzatváranie zmluvných vzťahov s Klientom vrátane predzmluvných vzťahov,
 • správu zmluvných vzťahov vrátane vykonávaní zmien a ich ukončení,
 • prijímanie a vybavovanie podnetov a sťažností Klientov,
 • vzťahový manažment,
 • ochranu a domáhanie sa práv Prevádzkovateľa voči Klientom,
 • činnosti súvisiace s plnením si úloh a povinností Prevádzkovateľa podľa platných právnych predpisov,
 • vedenie osobitných zoznamov Klientov, ktorí si riadne a včas neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s Prevádzkovateľom,
 • činnosti súvisiace s splnením si archivačných povinností.

 

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si zákonných povinností Prevádzkovateľa, pričom právnym základom spracúvania sú v tomto prípade najmä nasledujúce právne predpisy:

 • zákon na ochranu spotrebiteľa
 • zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov,
 • zákon o finančnom sprostredkovaní,

 

Prevádzkovateľ môže pristúpiť k spracúvaniu vašich osobných údajov v prípadoch, ak je rozsah osobných údajov stanovený vyššie uvedenými právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, aj na základe nasledujúcich právnych základov:

 • ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a Prevádzkovateľom vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
 • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR,
 • ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v zmysle článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

 

Prevádzkovateľ je v rámci svojej činnosti povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a v tejto súvislosti má oprávnený záujem na prevencii pred trestnou činnosťou alebo iným protiprávnym konaním, ktorým jej môže byť spôsobená škoda či ohrozená reputácia, prípadne spôsobená akákoľvek iná ujma, prípadne pred konaním, ktoré môže negatívne ovplyvniť činnosť Prevádzkovateľa alebo ohroziť jej zamestnancov, či iné dotknuté osoby, a na tento účel je oprávnená si viesť zoznam osôb s potenciálnym rizikom, pričom následkom takéhoto spracúvania môže byť ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu.

 

5.2 Marketing

Na účely informovania vás o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany Prevádzkovateľa vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod pri využití profilovania Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na právnom základe vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu.

Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na tom, aby vykonával starostlivosť o svojich Klientov a rozvíjal obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informoval o svojich produktoch, inováciách, službách a prípadne o ponukách rôznych výhod. V tejto súvislosti vás môže Prevádzkovateľ osloviť aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní vašich osobných údajov vás informuje a poučí o vašich právach, najmä o práve namietať spracúvanie vašich osobných údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať. Prevádzkovateľ môže s vami pre vyššie uvedený účel komunikovať prostredníctvom telefónu, e-mailu, SMS alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Prevádzkovateľ vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva, tak, aby vám mohol poskytnúť cielenú ponuku a obmedziť tak zasielanie neadresných marketingových ponúk.

 

6. Komu môžeme vaše osobné údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ neposkytuje iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili súhlas, písomný pokyn, alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie vašich osobných údajov inému subjektu.
Prevádzkovateľ je vaše osobné údaje povinný poskytnúť na základe ich písomného vyžiadania orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.

 

6.1 Sprostredkovatelia

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Na poverenie spracúvaním vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje váš súhlas, prípadne iný právny základ, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie si vašich práv ako dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR, pričom príslušné práva si klient môže uplatniť u Prevádzkovateľa alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú vaše údaje spracúvané. Prevádzkovateľ si vás dovoľuje ubezpečiť, že využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo vykonávajú finančné a s nimi súvisiace služby,
 • spoločnosti zabezpečujúce platobné služby a ich monitoring,
 • spoločnosti vykonávajúce prieskumy spokojnosti klientov,
 • spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity,
 • spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie a správu pohľadávok,

 

6.2 Prenos osobných údajov do tretích krajín
Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o takomto prenose musí byť Klient vopred informovaný.

 

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, Prevádzkovateľ uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, Prevádzkovateľ bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa. Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe zmluvy.

 

8. Ako chránime vaše osobné údaje?

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť vaše osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu vašich osobných údajov.
Zamestnanci Prevádzkovateľa, ako aj zmluvní partneri Prevádzkovateľa, ktorí spracúvajú osobné údaje v jej mene, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

 

9. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika. Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR alebo v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnených záujmoch. Prevádzkovateľ môže ďalej spracúvať vaše osobné údaje na oprávnených záujmoch len v prípade, že preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, a to v prípade, že dochádza k spracúvaniu na právnom základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. V prípade vášho namietania voči spracúvaniu na účely priameho marketingu Prevádzkovateľa nebude vaše osobné údaje na účely priameho marketingu ďalej spracúvať.

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných GDPR nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť písomne, alebo e-mailom na info@kvalitnajazdenka.sk, alebo osobne v pobočke. Prevádzkovateľ vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti.

 

V Bratislave dňa 24. januára 2019